Αρχή Ελέγχου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3613/2007, ως Αρχή Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών ορίζεται το Τμήμα Γ ΄ – Διαχειριστικών Ελέγχων της 41ης Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Άλλους Διεθνείς Οργανισμούς του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Νόμος 3613/2007, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3649/2008).
Αποστολή της Αρχής Ελέγχου είναι ο έλεγχος των δράσεων του Ταμείου και η πιστοποίηση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Απόφασης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθμ.574/2007/ΕΚ.
Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής ελέγχου εστιάζονται γενικά στη:
1) Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
2) Τήρηση προτεραιοτήτων και στρατηγικής της ΕΕ.
3) Αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων.
Στόχος της στρατηγικής ελέγχου είναι η έγκυρη, αξιόπιστη, εποικοδομητική και συνεχής συνεργασία τόσο με τους ελεγχόμενους φορείς όσο και με τις ελεγκτικές αρχές της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και η διαρκής αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό η ελεγκτική αρχή:

α) φροντίζει ώστε να πραγματοποιούνται λογιστικοί έλεγχοι για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου,
β) φροντίζει ώστε να πραγματοποιούνται λογιστικοί έλεγχοι των δράσεων με βάση το κατάλληλο δείγμα για την επαλήθευση των δαπανών που δηλώθηκαν,
γ) υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την έγκριση των πολυετών προγραμμάτων, στρατηγική ελέγχου που να καλύπτει όλους τους οργανισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούν τους λογιστικούς ελέγχους, μεριμνώντας ώστε να ελέγχονται οι κύριοι δικαιούχοι της συγχρηματοδότησης από το Ταμείο και να κατανέμονται οι έλεγχοι ομοιόμορφα σε ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού (των τεσσάρων (4) Ταμείων).

[Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (2007/435/ΕΚ)]

 

Comments are closed.