Αρχή Πιστοποίησης

Ως Αρχή Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών ορίζεται το Τμήμα Β΄ – Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση της 41ης Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Άλλους Διεθνείς Οργανισμούς του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Νόμος 3613/2007, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3649/2008).
Έργο της εν λόγω Αρχής είναι η πιστοποίηση της ορθότητας, κανονικότητας, νομιμότητας και επιλεξιμότητας των δηλωθεισών δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Πιστοποίησης:

α) πιστοποιεί ότι η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, προκύπτει από αξιόπιστα λογιστικά συστήματα και στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και ότι οι δηλωθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με δράσεις που έχουν επιλεγεί
σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν για το πρόγραμμα,
β) φροντίζει, για τους σκοπούς της πιστοποίησης, να λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες από την Υπεύθυνη Αρχή ως προς τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις
δαπανών,
γ) διατηρεί λογιστικά αρχεία, υπό ηλεκτρονική μορφή, για τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (2007/435/ΕΚ)

 

Comments are closed.