Υπεύθυνη Αρχή

Ως υπεύθυνη αρχή του Ταμείου έχει οριστεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ν.3613/2007, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3649/2008).
Έργο της υπεύθυνης αρχής είναι η προετοιμασία, καθώς επίσης και η διαχείριση και εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος 2007 – 2013 και των ετησίων προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Ο σχεδιασμός τόσο του πολυετούς όσο και των ετησίων προγραμμάτων γίνεται στη βάση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών που υιοθετούνται από την Επιτροπή και καθορίζουν το πλαίσιο παρέμβασης του Ταμείου (Απόφαση της Επιτροπής C2007/3926). Για την εφαρμογή των ετησίων προγραμμάτων του Ταμείου η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως φορέας ανάθεσης ή/και ως εκτελεστικός φορέας. Στην περίπτωση κατά την οποία ενεργεί ως φορέας ανάθεσης, η υλοποίηση των δράσεων των ετησίων προγραμμάτων γίνεται μέσω ανοικτών διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας μόνο σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι δράσεις δεν επιτρέπουν άλλες επιλογές, όπως η ύπαρξη de jure μονοπωλίου ή λόγοι ασφάλειας.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαχείρισης των ετησίων προγραμμάτων η Υπεύθυνη Αρχή συνεργάζεται με: α) τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς την πληρωμή των πραγματοποιηθεισών των δαπανών, β) τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τον έλεγχο των παραστατικών των δαπανών που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος και την τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής τους και γ) τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και τη γενικότερη ηλεκτρονική υποστήριξη.

[Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (2007/435/ΕΚ)]

 

Comments are closed.