ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ημ.Δημιοσίευσης Χώρος Σχόλιο Αρχείο
31/03/2016 Αθήνα 1.1.ε/13 «Διερμηνεία και διαπολιτισμική μεσολάβηση σε υπηρεσίες μιας στάσης για την έκδοση αδειών διαμονής (one stop shops) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας»
31/03/2016 Αθήνα 1.1.στ/13 «Πρόγραμμα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και παροχής συμβουλευτικής σε μητέρες μετανάστριες»
31/03/2016 Αθήνα 1.2.β/13 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού»
31/03/2016 Αθήνα 1.4α/13 «Σταυροδρόμια Τέχνης»
31/03/2016 Αθήνα 1.4β/13 «Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου έντυπου, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού»
31/03/2016 Αθήνα 1.4γ/13 «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών»
31/03/2016 Αθήνα 2.1 /13 «Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων δημοσίων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πτχ με έμφαση στις υπηρεσίες μιας στάσης»
31/03/2016 Αθήνα 3.1α/13 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των Δήμων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγικών τους»
31/03/2016 Αθήνα 3.1 β/13 «Προώθηση της διαπολιτισμικής επιμόρφωσης και νομοθετικής ενημέρωσης σε θέματα υγείας των υπαλλήλων επιλεγμένων νοσοκομείων, που συναλλάσσονται με π.τ.χ.»
31/03/2016 Αθήνα 3.1γ/13 «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π.Δ. 24/2015) κατά των διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος»
31/03/2016 Αθήνα Έργο 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών»
30/04/2015 Αθήνα 1.1.α/12: «Γραφεία παροχής υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε π.τ.χ.»
30/04/2015 Αθήνα 1.2.γ/12: «Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε επιλεγμένα νοσοκομεία»
30/04/2015 Αθήνα 1.2.ε/12 : «Ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων και την ενημέρωση τους για την εμπορία ανθρώπων»
30/04/2015 Αθήνα 4.1α/12: «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων κρατών-μελών της Μεσογείου για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών»
30/04/2015 Αθήνα 4.1.β/12: «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
30/04/2015 Αθήνα Δημοσίευση Αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ 2012
31/03/2014 Αθήνα Δημοσίευση Αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ετησίου Προγράμματος 2011.
31/03/2014 Αθήνα 1.1/11, Υποέργο 1.1α/11 «Δημιουργία γραφείων παροχής νομικής και διοικητικής υποστήριξης και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για νομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών»
31/03/2014 Αθήνα 1.1/11, Υποέργο 1.1β/11 «Δημιουργία Μητρώου εκπαιδευμένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών και δικτύωση των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας»
31/03/2014 Αθήνα 1.1/11, Υποέργο 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας»
31/03/2014 Αθήνα 1.2/11, Υποέργο 1.2α/11 «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κλπ ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ»
31/03/2014 Αθήνα 1.2/11, Υποέργο 1.2γ/11 «Δράσεις σε γειτονιές»
31/03/2014 Αθήνα 1.2/11, Υποέργο 1.2δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων»
31/03/2014 Αθήνα 1.3/11, Υποέργο 1.3α/11 «Προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικους μετανάστες»
31/03/2014 Αθήνα 1.3/11, Υποέργο 1.3γ/11 «Δημιουργία ηλεκτρονικού πολυ-λεξικού σε 5 γλώσσες»
31/03/2014 Αθήνα 1.3/11, Υποέργο 1.3δ/11 «Εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών»
31/03/2014 Αθήνα 1.4/11, Υποέργο 1.4α/11 «Φεστιβάλ πολιτισμών»
31/03/2014 Αθήνα 1.4/11, Υποέργο 1.4β/11 «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών»
31/03/2014 Αθήνα 1.4/11, Υποέργο 1.4γ/11 «Ο αθλητισμός ως μέσο για την προώθηση της ισότητας για όλους: Προγράμματα αθλητισμού για παιδιά μεταναστών και διεξαγωγή αθλητικών αγώνων»
31/03/2014 Αθήνα 2.1/11, Υποέργο 2.1α/11 «Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε υπηκόους τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές»
31/03/2014 Αθήνα 2.1/11, Υποέργο 2.1β/11 «Μετανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαιδευση)»
31/03/2014 Αθήνα Δράση 3.1/11 «Διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με αυτούς»
31/03/2014 Αθήνα 4.1/11, Υποέργο 4.1α/11 «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών»
31/03/2014 Αθήνα 4.1/11, Υποέργο 4.1β/11 «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
05/07/2013 Αθήνα Δημοσίευση αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2010.
05/07/2013 Αθήνα 1.1/10, Υποέργο 1.1.Α/10: «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής».
05/07/2013 Αθήνα 1.1/10, Υποέργο 1.1.Β/10: «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής».
05/07/2013 Αθήνα 1.1/10, Υποέργο 1.1.Γ/10: «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής».
05/07/2013 Αθήνα 1.1/10, Υποέργο 1.1.Ε/10: «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.2/10: «Νομική και Διοικητική υποστήριξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαβιούν νόμιμα στην χώρα».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.3/10: «Υποστήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων για την οργάνωσή τους σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.4/10: Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας.
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.6/10: «Έντυπος Πολύγλωσσος Οδηγός Πρόληψης σε θέματα υγείας για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μεταναστών».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.8/10: «Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας σε Γονείς Μετανάστες».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.9/10: «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.10/10: «Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός των χώρων φιλοξενίας τους».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.11/10: «Πρόγραμμα ¨Μουσειο-παιδαγωγικό πολιτιστικό πρόγραμμα για παιδιά μεταναστών¨ και διεξαγωγή έκθεσης».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.12/10: «Φεστιβάλ με θέμα μετανάστευση και κοινωνική ένταξη».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.13/10: «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 1.14/10: Πολιτιστική εκδήλωση για την «Ημέρα του Μετανάστη».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 2.1/10: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ένταξης μέσω της δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος.
05/07/2013 Αθήνα Δράση 2.2/10: «Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του προφίλ των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα Υπηκόων Τρίτων Χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισης στα κράτη – μέλη της Ε.Ε.».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 3.1/10: «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 3.2/10: «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης Yπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 3.3/10: «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των Ενιαίων Αποκεντρωμένων Μονάδων Διοίκησης που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 4.1/10: «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.».
05/07/2013 Αθήνα Δράση 4.2/10: «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
23/11/2011 Αθήνα Πρόσκληση στη Δημόσια Διαβούλευση των προτεινόμενων δράσεων για την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος 2012 του Ε.Τ.Ε.Πρόσκληση στη Δημόσια Διαβούλευση των προτεινόμενων δράσεων για την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος 2012 του Ε.Τ.Ε.
27/07/2009 Αθήνα Πρόσκληση παρουσίασης των δράσεων των Ετησίων Προγραμμάτων 2007 & 2008
 

Comments are closed.