Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 11987/06/02/2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το έργο 1.3.γ/13: «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση», μέχρι τη Δευτέρα 16/02/2015, ώρα 14:30, καθώς λόγω τεχνικού λάθους, στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που δημοσιοποιήθηκε στις 15/01/2015 (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 06/02/2015) δεν αποτυπώνονται όλες οι προδιαγραφές του έργου όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία. Η νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έργο 1.3.γ/13, βρίσκεται στην Ενότητα «Προσκλήσεις», Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (http://ete.ypes.gr )

 

Comments are closed.