Καλώς ήλθατε

στον ιστοχώρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» για τη περίοδο 2007-2013.

  • Γενικό πλαίσιο

Στο πνεύμα των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, ένταξης και απασχόλησης θεωρήθηκε αναγκαίο να εφοδιαστεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από το 2007, με ένα ειδικό μέσο που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές ένταξης, σύμφωνα με τις Κοινές Βασικές Αρχές της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Απόφαση 2007/435/ΕΚ). Η Απόφαση αυτή αποτελεί μέρος του Προγράμματος-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».

  • Σκοπός

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών είναι η υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την ομαλή ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών με διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό, γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και για την τήρηση των όρων διαμονής τους. Ειδικότερα, το Ταμείο επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους: α) προώθηση της θεσμοθέτησης και εφαρμογής διαδικασιών εισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών, β) ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ένταξης των νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη, γ) ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν πολιτικές και μέτρα ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, δ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, εντός και μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

  • Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές – Προτεραιότητες

Tο πλαίσιο μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό του Πολυετούς και των Ετησίων Προγραμμάτων. Ειδικότερα, οι δράσεις των Ετησίων Προγραμμάτων θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες Προτεραιότητες: 1. Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών Αρχών της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 2. Ανάπτυξη δεικτών και αξιολόγηση μεθόδων για την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης. 3. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών προώθησης της διαπολιτισμικότητας στα κράτη μέλη, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 4. Ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών ένταξης μεταξύ κρατών μελών.

 

eu     ethnos     footLogo

 

Comments are closed.